Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), dalej RODO, informujemy, że:

Korzystając z naszych usług (np. poprzez zakupy naszych produktów, uczestnictwo w szkoleniach, pokazach, czy innych świadczeń dalej „Usługi”) od podmiotów z grupy kapitałowej Adamus S.A., w której skład wchodzi Adamus S.A. oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów (dalej „Podmioty Zależne”), powierzasz nam swoje dane osobowe.

W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że dane te powierzasz również naszym zaufanym partnerom, czyli stronom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Ci Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych (dalej „Zaufani Partnerzy”).

Niniejsza informacja służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem. W związku z nowymi regulacjami, dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były zgodne z prawem i zapewniały bezpieczeństwo Państwa danych.

Jakie dane przetwarzamy:

Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania z Usług. Są to przede wszystkim dane niezbędne do zrealizowania Usługi np. imię i nazwisko, adres, NIP, PESEL, adres e-mail, które Nam podajesz np. w ramach zamawiania Usługi. Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usługach udostępnianych Ci przez Nas. Zakres danych przetwarzanych w poszczególnych Usługach może się różnić – możesz o to zawsze zapytać naszego Inspektora Ochrony Danych (dane kontaktowe poniżej).

Kto jest administratorem danych:

Informujemy Panią/Pana, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Adamus S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Ponadto, w świetle obowiązującego prawa, administratorami Twoich danych w ramach poszczególnych Usług mogą być również Zaufani Partnerzy.

Inspektor ochrony danych oraz jego dane kontaktowe:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla Adamus S.A.  Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Adamus S.A., ul. Robotnicza 3a, 71-712 Szczecin
Adres email: iod@adamus.com.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w celu:

Cele przetwarzania 

Dane osobowe

Podstawy prawne przetwarzania

Okres przechowywania danych

Wykonanie usługi

imię, nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

Art. 6(1)(b) RODO, tj.

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

Do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a AdamusS.A., z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie, jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń, w szczególności do dnia upływu terminu przedawnienia

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych

imię, nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby

Art. 6(1)(c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające z przepisów podatkowych i rachunkowych

Do dnia upływu terminu przedawnienia

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń oraz obrona przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

imię, nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby, adres dostawy

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi

Do dnia upływu terminu przedawnienia

Analiza sprzedaży, statystyka, profilowanie, marketing produktów i usług Adamus S.A., na cele inne niż wykonanie Usługi,

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. przetwarzanie w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na analizie sprzedaży i statystyce

Do dnia zgłoszenia sprzeciwu,

Analiza sprzedaży, statystyka, profilowanie, marketing, dotyczący produktów i usług Podmiotów Zależnych,

Zgodnie z art. 4 pkt 4  RODO

Do czasu wycofania zgody

Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe:

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

W celach związanych z realizacją zamówień, sprzedaży i umów odbiorcami danych mogą być: upoważnieni pracownicy Spółki, dostawcy, w tym dostawcy usług IT, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi w tym badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności, organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Czy istnieje wymóg podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Twoją rzecz może uniemożliwić ich świadczenie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, firma, nr identyfikacji podatkowej (np. NIP lub REGON), adres, adres e-mail, numer telefonu, nr rachunku bankowego, adres siedziby jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych (art.16 RODO),
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO),
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
  • żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane powyżej).

Image